Ingatlanadatbázis karbantartó, kezelő
szoftver és rendszer

Ingatlanügyviteli rendszer
ingatlanirodáknak

R3 csomagok:

FirstStep

Lakáskulcs R3 FirstStep

tovább

Light

Lakáskulcs R3 Light

tovább

Light+

Lakáskulcs R3 Light+

tovább

Office

Lakáskulcs R3 Office

tovább

Office+

Lakáskulcs R3 Office+

tovább

Főoldal » Licencszerződés

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT AZ ALÁBBI VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, VAGY BÁRMELY MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A LICENCSZERZŐDÉST, ÉS ANNAK RENDELKEZÉSEIT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL!

1.
1.1. Jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: licencszerződés) kötelező érvényű megállapodás Ön (akár természetes, akár jogi személy), és a Lakáskulcs R3 Ingatlan- és ügyfélkezelő szoftver elnevezésű számítógépes szoftver (a továbbiakban: Szoftver) kizárólagos tulajdonosa, azaz a Lakáskulcs.EU Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma: 08-09-015576, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál vezetve, a továbbiakban: Licenc Tulajdonos) között.

1.2. A Szoftver telepítésével, másolásával, vagy bármely módon történő használatával Ön elismeri, hogy elolvasta jelen licencszerződést, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ön a jelen szerződés rendelkezéseit nem fogadja el, úgy a Szoftvert semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem töltheti le, azzal nem rendelkezhet.

1.3. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés ún. végfelhasználói licencszerződés és nem adásvételi szerződés, s ezáltal Ön csak a Szoftver e szerződés szerinti felhasználására szerez jogosultságot, de sem a Szoftver, sem annak bármely része nem kerül az Ön tulajdonába.

1.4. Amennyiben a Szoftver használata tekintetében Ön és a Licenc Tulajdonos között e szerződés rendelkezéseit kifejezetten hatályon kívül helyező, papír alapú licencszerződés jön létre, úgy a Szoftver további használatára a papír alapú szerződés rendelkezései az irányadók.

1.5. Jelen licencszerződés kizárólag akkor érvényes, és csak akkor biztosít az Ön számára bármely jogosultságot, amennyiben a Szoftver eredeti, azt Ön igazolható módon a Licenc Tulajdonostól megvásárolta.

1.6. Ön kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Szoftver megvásárlását igazoló dokumentum mellett e licencszerződés igazolja, hogy Ön jogosult a Szoftver felhasználására. Erre tekintettel kérjük, hogy nyomtassa ki és őrizze meg e licencszerződést.

2. Amennyiben a Szoftvert Ön letöltés útján szerzi be, úgy a letöltéssel Ön
a.) elismeri, hogy nem fiatalkorú, teljes cselekvőképességgel rendelkezik, és magára kötelezőnek tekinti e licencszerződés rendelkezéseit.
b.) elismeri, hogy a Szoftver letöltése, illetve használata a licencszerződés rendelkezéseinek feltétel nélküli és visszavonhatatlan elfogadását jelenti;
c.) elismeri és szavatolja a Licenc Tulajdonos számára, hogy amennyiben Ön gazdasági társaság, vagy egyéb jogi személy nevében jár el, úgy Ön ténylegesen és jogszerűen jogosult az adott személy teljes körű képviseletére.
d.) tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szoftver átvitel, valamint letöltés közbeni megrongálódásának kockázatának viselése Önt terheli.
e.) elismeri, hogy teljes egészében Önt terhelik a Termék letöltésének következtében felmerülő, az internet-, vagy egyéb szolgáltató felé fennálló költségek, illetve távközlési és egyéb díjak;

3. Értelmező rendelkezések e szerződés alkalmazásában:
3.1. Szoftver: az e szerződés 1.1. pontjában megnevezett számítógépes program, annak bármely része, eleme, kiegészítése, frissítése (beleértve ebbe a forráskódot és az alkalmazásprogramozói felületeket is), valamint a felsoroltakat tartalmazó adathordozó és a Szoftverhez tartalmazó dokumentáció.

3.2. Dokumentáció: a Szoftverhez kapcsolódó papír alapú, vagy elektronikus iratok, egyéb anyagok.

3.3. Számítógép: elektronikus eszköz, amely digitális vagy más hasonló formában fogad és továbbít adatokat, és azokat meghatározott műveleti cél elérése érdekében utasítássorozat alapján módosítja, feldolgozza.

3.4. Használat: hozzáférés biztosítása, telepítés, letöltés, másolás vagy a Szoftver által nyújtott lehetőségek bármely módon történő kihasználása, a Szoftver, vagy annak bármely részének módosítása.

3.5. Megengedett szám: 1, azaz egy, kivéve, ha arról a Licenc Tulajdonossal kötött érvényes, papír alapú szerződés eltérően nem rendelkezik.

3.6. Szériaszám: a Licenc Tulajdonos által a Szoftver mellé rendelt egyedi azonosító szám, amely elengedhetetlen a Szoftver jogszerű használatához. Licenc Tulajdonos a szériaszám alapján azonosítja a felhasználót, és ellenőrzi a használat jogszerűségét.

3.7. Adatbázis: a Licenc Tulajdonos által működtetett, bérelt, vagy bármely más módon használt szerveren, Ön, vagy bárki más által elhelyezett, arra feltöltött adatok összessége.

3.8. Önálló (nem franchise rendszerű) ingatlaniroda: olyan, ingatlanokra vonatkozó ügyletek, szerződések közvetítésével foglalkozó bármely személy (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), aki/ami e tevékenységét önállóan, minden más személytől függetlenül (így különösen, de nem kizárólagosan nem franchise, vagy önálló kereskedelmi ügynöki szerződés alapján) végzi.

4. Licenc biztosítása
4.1. Jelen szerződés alapján Licenc Tulajdonos biztosítja az Ön számára a Szoftvert és az annak e szerződés szerinti használati jogát, amennyiben Ön betartja jelen szerződés valamennyi rendelkezését.

4.2. Ön e szerződés alapján kifejezetten tudomásul veszi, hogy e szerződés semmilyen tekintetben nem biztosít kizárólagos jogot a Szoftverrel kapcsolatban az Ön számára.

4.3. Jelen szerződés alapján a Szoftvert Ön kizárólag az e szerződés szerinti Megengedett számú Számítógépre telepítheti és kizárólag csak azon jogosult használni, futtatni, szolgáltatásait igénybe venni, megjeleníteni.

4.4. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a.) az Ön kizárólagos felelőssége, hogy olyan Számítógépet szerezzen be, illetve olyan internetes kapcsolattal rendelkezzen, amely alkalmas a Szoftver telepítésére, futtatására, használatára, frissítésére, kiegészítésére;
b.) a Szoftver nem használható közösen, nem adható át, és nem használható egyidejűleg különböző Számítógépeken, kivéve, ha a Licenc Tulajdonossal kötött külön megállapodás eltérően nem rendelkezik;
c.) a Szoftverhez (beleértve ebbe a Szoftver valamennyi alkotóelemét, részét, elemét, kiegészítését, javítását, biztonsági másolatát) és a Dokumentációkhoz kapcsolódó szerzői jogi és egyéb jogok e szerződés bármely esetlegesen ellenkező tartalmú rendelkezése ellenére a Licenc Tulajdonos tulajdonában maradnak. Licenc Tulajdonos kifejezetten fenntart magának minden olyan szerzői és egyéb jogot, amelyet e szerződés nem biztosít az Ön számára;
d.) tilos a Szoftver bármely módon történő lemásolása, illetéktelen személy részére történő átadása. Az e pontban foglalt rendelkezés ellenére, amennyiben a Licenc Tulajdonos nem adta át az Ön része a Szoftver biztonsági másolatát fizikai adathordozón, úgy Ön jogosult 1 (egy) biztonsági másolatot készíteni a Szoftverről. A biztonsági másolatot Ön csak archiválási célból, illetve annak érdekében készítheti, hogy a Szoftvert a későbbiekben ismételten telepíthesse a Megengedett Számú Számítógépre. Biztonsági másolat megengedett készítése esetén, Ön köteles jelen licencszerződésről és a Szoftverrel kapcsolatos, az Ön rendelkezésére álló szerzői jogi és egyéb megjegyzésekről is másolatot készíteni. Ön köteles továbbá a biztonsági másolaton e tényt, valamint olyan egyértelműen azonosítható megjelölést alkalmazni, amelyből kétség nélkül megállapítható, hogy a másolatot Ön készítette, s hogy az mely időpontban készült;
e.) tekintettel arra, hogy Ön jelen szerződés alapján kizárólag a Szoftver használatára szerez jogosultságot, így azt (beleértve annak bármely elemét, részét, valamint a Biztonsági Másolatot és a Dokumentációt is) harmadik személyre nem ruházhatja át, részére a Szoftver használatát nem teheti semmilyen módon hozzáférhetővé, a Szoftvert nem adhatja bérbe, kölcsönbe, vagy lízingbe;
f.) Önnek nem áll jogában a Szoftver, vagy annak bármely részének, elemének fejlesztése, átalakítása, módosítása. Önnek ugyancsak nem áll jogában a Szoftver, vagy annak bármely részének, elemének fordítása, visszafordítása, visszafejtése, belső felépítésének, programkódjának elemzése, átvétele, lemásolása, valamint az a felsoroltakról sajátjaként történő rendelkezés, kivéve, ha azt a hatályban lévő jogszabályok lehetővé teszik;
g.) a Szoftver használata csak egységes egészként engedélyezett, tilos annak bármely elemét, akármely célból a Szoftver egészéről leválasztani. Tilos továbbá a Szoftvert, vagy annak bármely részét, elemét, kiegészítését, frissítését, más szoftverrel egyesíteni, összekapcsolni;
h.) a Licenc Tulajdonosnak a Szoftver frissítése, vagy kiegészítése – és esetleges hibáinak kijavítása - során jogában áll elektronikus úton összekapcsolódni az Ön azon Számítógépével, amelyre a Szoftver telepítésre került, és a szoftverfrissítését, kiegészítését, kijavítását ily módon - az Ön Számítógépére történő letöltéssel - végezheti el. Ennek során a Licenc Tulajdonosnak jogában áll a Szoftver használatához szükséges frissítéseket (különös tekintettel, de nem kizárólagosan biztonsági frissítéseket), programverziókat, kiegészítéseket, javításokat telepíteni az Ön Számítógépére. A Szoftver frissítését követően jelen szerződés rendelkezései - egyéb rendelkezés hiányában - teljes egészében vonatkoznak a frissített Szoftverre is. Licenc Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az e pontban megjelölt tevékenysége során az Ön Számítógépéről nem fog visszakeresni, megtekinteni, letölteni semmiféle személyes azonosításra alkalmas, vagy egyéb olyan információt, ami nem áll kapcsolatban a Szoftver használatával;
i.) a Szoftvert, és annak frissítéseit, kiegészítéseit, javításait csak akkor használhatja, ha rendelkezik a Szoftver jogszerű használatára feljogosító érvényes licenccel és szériaszámmal;
j.) a Szoftver frissítése, kiegészítőinek, módosításainak Ön részére történő átadása a Szoftverrel kapcsolatban vállalt Korlátozott Garanciára vonatkozó rendelkezéseket nem érintik;
k.) a Licenc Tulajdonos jogában áll az Ön által használt Szoftver szériaszámát személyesen, vagy elektronikus úton ellenőrizni és ennek érdekében elektronikus úton összekapcsolódni az Ön azon Számítógépével, amelyre a Szoftver telepítésre került. Az ellenőrzés során Licenc Tulajdonos összehasonlíthatja az Ön által használt Szoftver szériaszámát, a Licenc Tulajdonos adatbázisa szerint Ön részére kiadott szériaszámmal, s amennyiben azzal, vagy a Szoftverrel kapcsolatban általánosságban bármilyen jogszerűtlen használatra utaló körülményt észlel, úgy jogosult a Szoftver használatát, az adatbázis elérését letiltani, megakadályozni. Licenc Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az e pontban megjelölt tevékenysége során az Ön Számítógépéről nem fog visszakeresni, megtekinteni, letölteni semmiféle személyes azonosításra alkalmas, vagy egyéb olyan információt, ami nem áll kapcsolatban a Szoftver használatával;
l.) egy biztonsági mechanizmus, a Licenc Tulajdonos által működtetett, használt szerverhez történő, Licenc Tulajdonos által meghatározott számú sikertelen internetes kapcsolódási kísérlete után automatikusan letiltja a Szoftver használatát, s az mindaddig működésképtelen marad, amíg az Ön kérelmére Licenc Tulajdonos a tiltást fel nem oldja. A tiltás a kapcsolódási kísérlet sikertelenségének okától független;
m.) a jelen szerződéssel biztosított licenc csak addig érvényes, amíg Ön az ebben foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Amennyiben Ön a jelen szerződés rendelkezéseit megszegi, úgy az Ön részére biztosított licenc azonnali hatállyal érvényét veszíti. Ebben az esetben Ön - Licenc Tulajdonos külön felszólítása nélkül is - köteles a Szoftver használatát haladéktalanul beszüntetni, és a Szoftver valamennyi Ön birtokában lévő példányát és annak alkotóelemeit, részeit, frissítéseit törölni, megsemmisíteni.
n.) jelen szerződés semmilyen jogot nem biztosít Önnek a Licenc Tulajdonos védjegyeivel, egyéb megjelöléseivel kapcsolatban, s Önnek nem áll jogában önmagát, mint Licenc Tulajdonos szerződött partnerét feltüntetni,
o.) a Szoftverre a Magyar Köztársaságban mindenkori hatályos jogszabályok vonatkoznak, amelyek maradéktalan betartására Ön kötelezettséget vállal.

5. Korlátozott Garancia
5.1. Amennyiben e szerződés, vagy a Licenc Tulajdonossal kötött egyéb megállapodás másként nem rendelkezik, és ha a Szoftver nem próbaverzió (demo) vagy előzetes verzió, úgy Licenc Tulajdonos garantálja a Szoftvert, illetve az annak használatát biztosító licencet először megvásárló személynek, hogy a beszerzés igazolható időpontjától számított 6 (hat) hónapig a Szoftver mentes lesz az anyag-, illetve gyártási hibáktól, és szerződés-, valamint rendeltetésszerű használat mellett megfelelően fog működni (a továbbiakban: Korlátozott Garancia).

5.2. Önt a garancia körében a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt jogok illetik meg.

5.3. A Licenc Tulajdonos által vállalt garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiba balesetből, vis maior, vagy rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatból ered.

5.4. Licenc Tulajdonos kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan hibákért, amely a szerződés-, illetve rendeltetésellenes használatból, vagy abból erednek, hogy Ön nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy olyan Számítógépet szerezzen be, illetve olyan internetes kapcsolattal rendelkezzen, amely alkalmas a Szoftver telepítésére, futtatására, használatára, frissítésére, kiegészítésére.

5.5. Amennyiben Licenc Tulajdonos a Szoftverhez kiegészítést, frissítést, javítást biztosít az Ön számára, úgy ezekre a Korlátozott Garancia kiterjed, amennyiben annak eredeti érvényességi idején belül kerültek biztosításra. Ugyanakkor a kiegészítés, frissítés, javítás biztosítása nem hosszabbítja meg a Korlátozott Garancia érvényességi idejét.

6. Felelősség kizárása
6.1. Licenc Tulajdonos kifejezetten kizárja a felelősségét a Korlátozott Garanciában vállalt felelősségen kívüli egyéb hibákért.

6.2. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy Licenc Tulajdonos nem garantálja a Szoftver alkalmasságát az Ön üzleti és egyéb céljai, várakozásai eléréséért, ezek kockázata kizárólagosan Önt terheli.

6.3. Licenc Tulajdonos a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét mindennemű kárért, követelésért, költségért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, üzleti tevékenység megszakadásáért, amely a Szoftver telepítéséből, használatából, frissítéséből, kiegészítéséből Önt, vagy harmadik személyt éri, még akkor is, ha ezek lehetőségéről a Licenc Tulajdonos, illetve képviselője előzetesen tájékoztatásra került. Ezek kockázata kizárólagosan Önt terheli.

6.4. Amennyiben a hatályos vonatkozó jogszabályok a 6.1., 6.2. és 6.3. pontokban foglalt korlátozásokat kizárják, úgy Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Licenc Tulajdonos felelőssége bármely kárért, követelésért legfeljebb az Ön által a Szoftverért fizetett összeg felső határáig terjed. Ön e szerződés lefogadásával kijelenti, hogy Licenc Tulajdonossal szemben semmilyen esetben nem érvényesít az e pontban megjelölt mértéket meghaladó követelést, s kifejezetten lemond e szerződésnek erre tekintettel történő megtámadási lehetőségéről.

7. Próba-, vagy előzetes verzióra vonatkozó különrendelkezések
A Szoftver próba-, vagy előzetes verziójára jelen szerződés rendelkezéseit az e pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a.) amennyiben a Szoftver próba-, vagy előzetes verzióként kerül az Ön részére bármely módon átadásra, vagy Ön ilyen verziójú Szoftvert tölt le, úgy ezekkel kapcsolatban Licenc Tulajdonos semmiféle garanciát nem vállal, s a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét mindennemű kárért, követelésért, költségért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, üzleti tevékenység megszakadásáért, amely a Szoftver telepítéséből, használatából, frissítéséből, kiegészítéséből Önt, vagy harmadik személyt éri, még akkor is, ha ezek lehetőségéről a Licenc Tulajdonos, illetve képviselője előzetesen tájékoztatásra került. A próba-, vagy előzetes verzió telepítésével, használatával járó kockázat kizárólagosan Önt terheli.
b.) a Szoftver próba-, vagy előzetes verziója kizárólag csak az adott verzió használatára jogosítja fel Önt (korlátozott licenc), az abban foglalt korlátozásokkal és időtartamig, azonban a Szoftver egyéb verziója tekintetében Ön ezáltal semmiféle jogot nem szerez. Az adott verzióban megjelölt időtartam leteltét követően a korlátozott licenc minden további intézkedés nélkül megszűnik. Ebben az esetben Ön - Licenc Tulajdonos külön felszólítása nélkül is - köteles a Szoftver használatát haladéktalanul beszüntetni, és a Szoftver valamennyi Ön birtokában lévő példányát és annak alkotóelemeit, részeit, frissítéseit törölni, megsemmisíteni.
c.) a próba-, vagy előzetes verzió lehetőségeit, illetve használati időtartamát korlátozó technológia megkerülésére tett kísérlet a jelen szerződés megsértését jelenti, és a licenc minden további intézkedés nélküli és azonnali megszüntetését vonja maga után;
d.) a próba-, vagy előzetes verzió használata nem jogosítja fel Önt Licenc Tulajdonos részéről terméktámogatás, telefonos, vagy egyéb módon történő segítségnyújtás igénybevételére.

8. Aktiválás, regisztráció
Ön - kivéve, ha azt a hatályos jogszabályok nem kizárják ki - kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a következőket:
a.) ha a Szoftvert kötelező jelleggel aktiválni kell, úgy a licenc és a Szoftver használhatósága az aktiválási folyamat sikeres végrehajtásától és az ezenközben szükséges információk pontos megadásától függ;
b.) ha a Szoftvert kötelező jelleggel regisztrálni kell, úgy a licenc és a Szoftver használhatósága a regisztrációs folyamat sikeres végrehajtásától és az ezenközben szükséges információk pontos megadásától függ;
c.) ha a Szoftver által meghatározott időszakon belül Ön elmulasztja a kötelező jelleggel aktiválandó vagy regisztrálandó Szoftver aktiválását vagy regisztrálását, úgy Ön nem lesz képes a Szoftvert használni, illetve a Szoftver használatára vonatkozó licenc mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg Ön végre nem hajtja az aktiválást vagy a regisztrációt. A Szoftver aktiválási vagy regisztrációs technológiájának, illetve egyéb hasonló mechanizmusának, vagy a Szoftvert védő bármely műszaki és egyéb eljárásnak a megkerülésére tett kísérlet a jelen szerződés megsértését jelenti, és a licenc minden további intézkedés nélküli és azonnali megszüntetését vonja maga után; valamint
d.) mindaddig, amíg Ön a Szoftvert használja Licenc Tulajdonos termék- és marketinginformációkat küldhet Önnek elektronikus úton, vagy egyéb módon a Szoftverrel, illetve Licenc Tulajdonos egyéb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.

9. A Szoftverrel végzett feltöltésekre, hirdetésekre vonatkozó szabályok
9.1. Önálló (nem franchise rendszerű) ingatlanirodákra vonatkozó rendelkezések
Ön kijelenti, hogy amennyiben a Szoftver használata során igénybe veszi a Licenc Tulajdonos által üzemeltetett Adatbázis, illetve a www.lakaskulcs.eu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) szolgáltatásait, úgy elfogadja és elismeri az alábbiakat:
a.) Az Adatbázis, illetve a Honlap használatának megkezdésével elfogadja az azokra vonatkozóan meghatározott felhasználási feltételeket.
b.) Licenc Tulajdonos - a Honlapon elérhető adatbázis- és keresőrendszerben hirdetési helyet biztosít a felhasználók részére ingatlanok hirdetésére. Ezen rendszerben a felhasználók a Licenc Tulajdonos által biztosított térítéses illetve ingyenes felület használatával saját akaratukból, önállóan helyezik el, töltik fel hirdetéseiket.
c.) A Honlapra feltöltött mindennemű adat, információ Licenc Tulajdonos tulajdonába kerül. A Honlap működtetéséből eredő, illetve azzal kapcsolatos mindennemű bevétel, jövedelem Licenc Tulajdonost illeti.
d.) A Honlapra, illetve az Adatbázisba történő adatfeltöltés révén, vagy egyéb módon Ön nem szerez tulajdonjogot, rendelkezési jogot a Honlappal, vagy az Adatbázissal, illetve ezek valamely részével kapcsolatban, Ön kizárólag ezek - e szerződés szerinti - használatára jogosult.
e.) A Honlappal és az Adatbázissal kapcsolatos mindennemű - az Ön részére kifejezetten át nem engedett - szerzői és egyéb jog kizárólag Licenc Tulajdonost illeti.
f.) Licenc Tulajdonos Önálló (nem franchise rendszerű) ingatlanirodák számára korlátlan darabszámú hirdetés megjelentetését térítésmentesen biztosítja a Honlapon, amennyiben azt a Szoftver igénybevételével végzik. A hirdetéshez kötelezően kapcsolódó fényképek szintén térítésmentesen illetve, az esetlegesen megrendelt egyéb hirdetési csomagnak megfelelő darabszámban feltölthetők a Honlapra. 15 napnál hosszabb ideig tartó üzemzavar illetve. szolgáltatás szüneteltetés esetén Licenc Tulajdonos a díjfizetéstől hirdetési díjcsomagnak megfelelő mértékben az adott hónapra eltekint.
g.) A Honlap tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége, mindezekért Licenc Tulajdonos teljeskörűen kizárja a felelősségét.
h.) Licenc Tulajdonos a Honlapra feltöltött hirdetések, illetve az Adatbázisban elhelyezett, oda feltöltött adatok tartalmáért, azok valódiságáért, ezek révén harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint a Honlap, és az Adatbázis struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden előzetes értesítés, bejelentés nélkül jogosult azonnal törölni a Honlapról, illetve az Adatbázisból.
i.) Licenc Tulajdonosnak korlátozás nélküli jogában áll, hogy a Honlapra, az Adatbázisba többször feltöltött bármely adatok közül a később feltöltöttet minden előzetes értesítés, bejelentés nélkül azonnal törölje a Honlapról, illetve az Adatbázisból.
j.) Licenc Tulajdonos nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
k.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Licenc Tulajdonos szolgáltatásait megrendelő hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében az adott hirdető minősül szolgáltatónak.
l.) Licenc Tulajdonos nem garantálja az Adatbázis, illetve Honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint a Honlap, illetve az Adatbázis, vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata az igénybe vevő és a hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.
m.) Licenc Tulajdonos az Ön szerződésszegése esetén minden előzetes értesítés, bejelentés nélkül jogosult a hirdetéseket, adatokat a Honlapról, illetve az Adatbázisból törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a hirdetésben bújtatott reklám található, a feltöltött fénykép összetett fotómontázs illetve bármilyen módon link hivatkozást tartalmaz.
n.) Licenc Tulajdonos a hirdetési szolgáltatását az adott felhasználó felé egy-egy hirdetés esetén 60 (hatvan) napig illetve az előfizetés, Szofverhasználat időtartamára biztosítja. A felhasználó által feladott ingyenes, fényképes hirdetés ezen időtartam után - Licenc Tulajdonos ellenkező intézkedése hiányában - a rendszerből automatikusan törlődik.
o.) Licenc Tulajdonos a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges adatokat.
p.) Licenc Tulajdonos az Adatbázissal, Honlappal kapcsolatos egyes szolgáltatásainak igénybevételét regisztrációhoz kötheti, melynek során Licenc Tulajdonos a felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
q.) Licenc Tulajdonos a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

9.2. Franchise rendszerű ingatlanirodákra vonatkozó rendelkezések
A Franchise rendszerű ingatlanirodák Honlap és/vagy Adatbázis használatára az ilyen ingatlanirodák és Licenc Tulajdonos között megkötött külön szerződések rendelkezései az irányadók.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Ön kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy Licenc Tulajdonos írásbeli felszólítására, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban – a szükséges dokumentumok csatolásával – igazolja Licenc Tulajdonos részére, hogy a Szoftvert jogszerűen, érvényes licenc birtokában, azzal összhangban használja. Ezen kötelezettségének elmulasztása esetén, e szerződés 4.4.m) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
10.2. Licenc Tulajdonos e szerződés rendelkezései betartásának figyelemmel kísérése, az ebből származó esetlegese díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a az Ön azonosításához szükséges és elégséges adatokat
10.3. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés rendelkezései közül valamelyik ellentétes az alkalmazandó jogszabályokkal, vagy valamely jogerős bírósági határozattal, úgy az adott rendelkezést törölni kell, azonban a szerződés többi rendelkezése változatlan hatállyal továbbra is fennmarad.
10.4. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Szoftverrel, illetve jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság az illetékes. Ezen jogviták eldöntésekor e szerződés és a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai az irányadók, az eljárás nyelve a magyar.

2008. november

© Lakáskulcs.EU Kft.

©2007-2009 Lakáskulcs.EU Kft.